Общи правни условия

Всяко лице, което получи достъп до уебсайта на адвокатско дружество „Рускова и партньори“ , се съгласява със следното:

Използване на уебсайта на адвокатско дружество „Рускова и партньори“

Цялото съдържание на уебсайта на адвокатско дружество „Рускова и партньори“ е предмет на авторско право с всички запазени права. Използването на този уебсайт не Ви дава никакво право на собственост върху която и да е негова част или материал. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да изменяте, да свързвате или използвате, за каквато и да е публична или търговска цел, уебсайта на адвокатско дружество „Рускова и партньори“ без предварително писмено одобрение.

Информация от общ характер

Информацията, съдържащата се в този уебсайт е от общ характер, предоставя се без гаранции от какъвто и да е вид, както точно изрични, така и подразбиращи се. Тя не се отнася за конкретни обстоятелства за дадено частно лице, фирма или институция.

Нищо в уебсайта на адвокатско дружество „Рускова и партньори“ не може да се счита за даване на правни съвети, предложения или препоръки по конкретен правен казус.

Ограничения на отговорността

Адвокатско дружество „Рускова и партньори“ не носи отговорност за пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация на уебсайта, нито за своевременната му актуализация.

Адвокатско дружество „Рускова и партньори“ не носи отговорност за каквито и да е загуби или вреди, включително (без ограничения) всякакви преки, непреки или последващи вреди, дори ако е изрично уведомена за възможността от възникването на такива вреди, произтичащи от или във връзка с достъпа до, използването, действието, разглеждането или свързването към други уеб-сайтове чрез уебсайта на адвокатско дружество „Рускова и партньори“.

Локални законови ограничения

Уебсайтът на адвокатско дружество „Рускова и партньори“ не е насочен към никое лице, под чиято и да е юрисдикция, при която (по причина на националността, местонахождението на това лице и други подобни) излъчването или достъпът до уебсайта са забранени. Лицата, към които се прилага подобна забрана, не трябва да осъществяват достъп до уебсайта.

За Нас

Комбинираме съвременно мислене с доказан многогодишен опит ...

… Защото го заслужавате!