Сфери на дейност

Практиката ни се простира във всички правни сфери, но тези в които доминираме са:

Енергийно право и Природни ресурси

Адвокатска кантора „Рускова и партньори“ предоставя правни услуги в сферата на енергийното право от 2005 г.

Консултираме нашите клиенти в осъществяваната от тях стопанска дейност в областта на изграждането на енергийни мощности за производство на електрическа енергия, тяхното присъединяване към електроенергийната система на страната, специфичния вещно-правен режим по отношение на имотите, необходими за изграждане на енергийните мощности, както и по отношение на търговията с произведената електроенергия. Кантората е развила значителен опит и в процедурите по присъединяване на обекти на производители и потребители на електрическа енергия към електрическата мрежа.

Дружеството осъществява правна помощ на свои клиенти от самото начало на тези процедури, като консултира сключването на предварителните и окончателните договори за присъединяване, както задълженията, които се вменяват в тежест на присъединяваните лица, така и относно схемата за разпределение на разходите по изграждане на съоръженията за присъединяване. Адвокатско дружество "Рускова и партньори" предоставя цялостно правно обслужване в сферата на производството и търговията с електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници – вятърни, фотоволтаични паркове и биомаса.

В рамките на този процес предоставяме и правни консултации в хода на процедурите по Закона за опазване на околната среда, както и в случаите, в които инвестиционното намерение засяга защитени територии или зони. Адвокатското дружество има опит и в изготвянето на проекти за изграждането на фотоволтаични паркове. Тук се включват както специфичните законови изисквания относно техническите правила и нормативи за изграждането на подобен род съоръжения, така и начините за законосъобразното им поставяне, посредством одобряването на подробни устройствени планове, определяне на строителни площадки и промяна предназначението на земеделските земи, и относно изискванията към инвестиционното проектиране.

Обширна практика имаме и по отношение изграждането на ветроенергийни паркове. Дружеството ни консултира клиенти по отношение на специфичните изисквания относно отстоянията на подобни съоръжения от населените места, както и относно начините за присъединяването им към електропреносната мрежа, с оглед инсталираната мощност. Консултираме своите клиенти и по отношение на начините за продажба на произведената от ВЕИ електроенергия, както по регулираните преференциални цени в условията за задължителното изкупуване на този вид електроенеригя, така и на свободно договорени цени.

Адвокатско дружество „Рускова и партньори“ има значителен опит при изготвяне на пълен правен анализ за изграждане на енергийни проекти, използващи възобновяеми енергийни източници. Анализът включва оценка на рисковете от гледна точка на земи и собственост върху тях, разрешителни и лицензии за извършване на дейността, устройствени процедури и процедури по Закона за опазване на околната среда и по Закона за биологичното разнообразие, както и процесът по разрешаване на строителството и неговото извършване, както и относно дружественият статут на проектните дружества.

Корпоративно право

Адвокатско дружество "Рускова и партньори" предоставя на своите клиенти юридически консултации във връзка с учредяването, поддържането на дейността и структурирането на инвестиционните намерения, като предлага оптималната правна форма и структура от гледна точка на ефективността на управлението и данъчното планиране в зависимост от спецификите на техния бизнес.

Предлаганите от Адвокатското дружество юридически услуги в областта на корпоративното право обхващат широк кръг дейности:
 • анализ на инвестиционните намерения на клиента и предлагане на оптималната правна форма за развитие на неговия бизнес с оглед оптимална управленска структура и минимализиране на данъчните ефекти от дейността;
 • структуриране и преструктуриране на отношенията между съдружниците (последващи прехвърляния на дялови и акционерни участия, придобивания и сливания) и на отношенията между съдружниците и дружеството;
 • подготовка на учредителните документи и регистрация на търговските дружества в съответните регистри;
 • снабдяване с предвидените в законодателството разрешения, лицензии и данъчни регистрации;
 • подготовка, свикване и провеждане на общи събрания на съдружниците или акционерите и подготовка на свързаните с тях корпоративни документи, вписване на взетите решения в съответтните регистри;
 • подготовка на основните документи, уреждащи организацията и вътрешния ред на дейността на търговците - правила за дейността на управителните органи, правила за вътрешен ред, договори за управление, акционерни книги и правила за воденето им;
 • подготовка и сключване на трудови договори, контрол по спазване на трудовото законодателство;

Дружествено право

Нашият екип от специалисти учредява и регистрира всички видове търговски и граждански дружества, публични и частни юридически лица на български и чуждестранни граждани, дружества със специална инвестиционна цел, подпомага регистрацията по Закона за ДДС, по Закона за защита на личните данни, създава клонове и търговски представителства, юридически лица с нестопанска цел.

Адвокатско дружество "Рускова и партньори":
 • изготвя и договаря всички видове търговски договори и свързаните с тях допълнителни споразумения, включително и общи условия, писма за намерения, търгова документация, на всички документи във връзка с различните видове за прекратяване на дружества;
 • съветва клиентите си във връзка с консорциуми и договори за съвместна дейност;
 • изготвя всякакви документи свързани с регистрацията, промяната в обстоятелствата, проекти на учредителни актове, акционерни споразумения, споразумения за съвместно сътрудничество, правила, документи за дружествено финансиране и дългово структуриране;
 • консултира относно промени в капиталовата структура на дружеството, в това число и апортни вноски на активи като недвижими имоти, вземания и др.
 • съдейства и извършва процедури относно получаването на необходимите административни разрешения, регистрации и лицензи в зависимост от конкретните желания на клиента
 • предоставя съвети относно корпоративното управление, правата, задълженията и отговорностите на директорите, конфликт на интереси и т. н.

Търговско и Облигационно право. Защита на конкуренцията.

Екипът на Адвокатско дружество „Рускова и партьори“ има дългогодишна практика в предоставянето на юридически услуги, обхващащи консултации и процесуално представителство в областта на търговското и облигационно право:

 • консултации по всички видове търговски сделки;
 • правна помощ във връзка с обезпечаването, изпълнението и неизпълнението на договорни задължения и обезщетяване на вредите от неизпълнението, прекратяване, разваляне и унищожаване на сделки и договори;
 • изготвяне на всички видове търговски договори и участие в преговори;
 • процесуално представителство по дела, свързани с договори, търговски сделки, деликти;
 • консултации, предявяване на вземания и процесуално представителство във всички етапи на производството по несъстоятелност, включително на събрания на кредиторите;
 • консултации по съставите на нелоялна конкуренция: увреждане на доброто име на конкурентите, въвеждане в заблуждение, имитация, нелоялно привличане на клиенти, заблуждаваща и сравнителна реклама, разгласяване на производствени и търговски тайни;
 • процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.
 • изготвяне на оздравителни планове и правно съдействие за привеждането им в изпълнение и за възстановяване нормалната дейност на дружества в несъстоятелност.

Вещно право (недвижими имоти, инвестиции и строителство)

Кантората предлага консултации и съдействие по избора на подходящи обекти за инвестиции в страната, както и анализ на най-подходящите форми за придобиване на право на собственост или ограничени вещни права от чужди инвеститори, включително чрез учредяване на търговско дружество:

 • участие в преговори и изготвяне на предварителни договори и нотариални актове със собственици и строителни фирми за придобиване на земя, завършени обекти, обекти в строеж и при предстоящо строителство; пълно правно обслужване на инвестиционни проекти по придобиване на парцели и строеж на търговски и офис центрове; договори за наем и управление на недвижими имоти; процесуално представителство по дела от вещноправен характер;
 • правен анализ на собствеността, включително проверка относно спазване на административни процедури в хода на възстановяване собственост на недвижими имоти, устройствения статут на имота установяване на всички права и тежести върху конкретен имот; анализ на наследствени права, права произтичащи от придобивни сделки – покупки, замени, дарения, делби, прехвърляне на вземания, завещания и др; реституционни претенции;
 • правна помощ за получаване на разрешителни и други строителни книжа;
 • схеми за проектно финансиране и обезпечение;
 • устройствено регулиране и планиране, промяна на предназначение на земя, оценка за въздействие върху околната среда, снабдяване с нужни разрешителни, въвеждане в експлоатация;

Чужденци в Република България

Адвокатско дружество „Рускова и партньори“ има дългогодишна практика и отлични препоръки във връзка с предоставянето на правна помощ на чужденци, а именно:

 • цялостно административно и правно обслужване по отношение на процедури за получаване на българско гражданство;
 • процедури по получаване на статут за продължително, дългосрочно и постоянно пребиваване на територията на Република България;
 • консултации относно прилагането на Закона за чужденците в България, както и на Закона за чуждестранните инвестиции и възможностите които предоставят за получаване на българско гражданство;
 • съдействие при сключване на договори и правни сделки от чужденци;
 • подпомагане при изготвяне и събиране на необходимите документи пред компетентните държавни органи и администрации;

Банково право и финанси

Адвокатска кантора „Рускова и партньори“ има солиден опит при учредяване на финансови институции и комплексното им обслужване, обхащащо:
 • изготвяне на договори, вътрешни правила и цялата друга правна документация за започване на дейността на финансова институция;
 • изготвяне на правен анализ на документите при кандидатстване за финансиране;
 • съдействие при изпълнение на условията за предоставяне на финансиране и изготвяне на документи в тази връзка;
 • съставяне на съответната правна документация за учредяването и създаването на противопоставимост на обезпечения;

Капиталови пазари

Кантората има дългогодишен опит в правното обслужване на дружества, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса. Нашите адвокати консултират клиентите в хода на процедурите по първично и вторично публично предлагане на ценни книжа, както и повсички въпроси, свързани с процедурните правила на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.Работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти, за да гарантираме, че действията им ще бъдат съобразени със задълженията за разкриване на информация, приложимото законодателство към публичните дружества и правилата на фондовия пазар. Имаме богат опит в консултиране дейността на банките и инвестиционните посредници във връзка с осъществяването на сделки чрезразличните видове финансови инструментии се стремим непрекъснато да им предоставяме комплексно обслужване.

Част от услугите, предоставяни от дружеството ни, включват:
 • цялостно правно обслужване дейността на публични дружества (първично и вторично публично предлагане на ценни книжа, корпоративно управление, организиране на общи събрания и др.);
 • извършване на сделки с финансови инструменти (ценни книжа, опции, фючърси, суапове, форуърдни договори, цени на квоти за схеми за търговия с емисии);
 • консултации във връзка с регулаторния режим при осъществяване на инвестиционни услуги;
 • правни консултации при организиране и провеждане на процедури по емитиране на облигационни заеми.

Данъчно право и Административно право

Услугите, които предоставяме в областта на данъчното и административно право обхващат:

 • искови производства по АПК
 • обжалване на административни актове, наказателни постановления и данъчнооблагателни актове;
 • искове за обезщетения, причинени от незаконни административни актове, действия и бездействия;
 • консултации относно благоприятни данъчни решения;
 • консултации и процесуално представителство по дела от административен, данъчен, наказателно-административен характер.

Процесуално представителство

Адвокатите от кантората са професионалисти със задълбочени познания и дългогодишен процесуален опит в разрешаване на спорове пред българските съдилища и особени юрисдикции, както и пред арбитражни съдилища. Екипът ни предоставя цялостна защита по граждански, търговски, административни и арбитражни дела – образуване на дела чрез изготвяне на искови молби, събиране и подготовка на доказателства, осъществяване на процесуално представителство на всички инстанции до окончателното приключване на делата, изготвяне на жалби, допълнителни молби, съдебни спогодби и др. Особено много се разви през последните години натрупаната практика в предоставянето на цялостна защита по изпълнителни дела – образуване на изпълнителни дела пред държавен или частен съдия-изпълнител, представителство в хода на изпълнителните дела чрез консултиране за най-подходящите действия, чрез подаване на молби, искания, възражения до съдия-изпълнителя и др.

Кантората представлява клиенти по широк кръг търговски, финансови включително спорове относно защитата на конкуренцията, несъстоятелност и изпълнение на съдебни и арбитражни решения.

За Нас

Комбинираме съвременно мислене с доказан многогодишен опит ...

… Защото го заслужавате!